KAMİL TÜRK HIRDAVAT NALBURİYE İNŞAAT MALZEMELERİ PAZARLAMA NAKLİYE SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ “KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA KANUNU” KAPSAMINDA ÇALIŞAN ADAYLARI AYDINLATMA METNİ

Kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerinin korunmasını amaçlayan 7 Nisan 2016 tarihli ve 29677 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”)’nun “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı 10. maddesi ile 10 Mart 2018 tarih ve 30356 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ uyarınca işbu Aydınlatma Metni ile Şirketimiz KAMİL TÜRK HIRDAVAT NALBURİYE İNŞAAT MALZEMELERİ PAZARLAMA NAKLİYE SANAYİ VE TİCARET LİMİTEDŞİRKETİ (“KAMİL TÜRK HIRDAVAT” veya “ŞİRKET”) tarafından işlenen kişisel verileriniz hakkında sizleri bilgilendirmeyi hedeflemekteyiz.


1.VERİ SORUMLUSUNUN KİMLİĞİ

Kamil Türk Hırdavat, siz çalışan adaylarımızdan elde edilen kişisel veriler bakımından KVKK ve ilgili düzenlemeler uyarınca “Veri Sorumlusu” sıfatına haiz olup tarafımıza aşağıda yer verilen iletişim bilgileri aracılığıyla ulaşmanız mümkündür.

Unvanı:Kamil Türk Hırdavat Nalburiye İnşaat Malzemeleri Pazarlama Nakliye Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

Adres: Fevzi Çakmak Mahallesi Ayyıldız Caddesi No:4 Karatay / Konya

Telefon: 0332 345 01 01

E-posta: bilgi@kamilturk.com.tr


2.İŞLENEN KİŞİSEL VERİLER

Kamil Türk Hırdavatile ilişkiniz kapsamında aşağıdaki kişisel verileriniz işlenmektedir;

 • Kimlik Bilgileriniz: ad soyadı, doğum yeri, doğum tarihi, yaş;
 • İletişim Bilgileriniz: işyeri adresi, ev adresi, e-posta, telefon, cep telefonu, ikametgâh adresi;
 • Aile Durumuna ilişkin Bilgileriniz: medeni durumları, çocuk sayıları; 
 • Eğitim, İş ve Profesyonel Yaşama İlişkin Verileriniz: çalışma geçmişi, işveren ismi, mezun olunan okul, profesyonel yetkinlikler, CV bilgileri;


3.KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI;

Kamil Türk Hırdavatile ilişkiniz kapsamında elde edilen kişisel verileriniz aşağıda yer verilen amaçlarla işlenmektedir.

 • Başvuru süreçlerinin değerlendirilmesi,
 • İş başvuru formu ve davetlerinin e-posta ile gönderilmesi,
 • İş görüşmelerinin yürütülmesi,
 • İşe uygunluk değerlendirmesi kapsamında Kişilik Envanteri/Genel Yetenek/Alan Bilgisi mülakatlarının gerçekleştirilmesi
 • Şirketimize iletilen referanslarla iletişime geçilmesi ve ilgili referans kontrollerinin yapılması


4.İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN AKTARIMI

Kişisel verileriniz, Kanun’un kişisel verilerin aktarılması ve yurtdışına aktarılmasına ilişkin hükümleri kapsamında işbu Aydınlatma Metni’nin 3. maddesinde yer alan amaçlarla; yurt içindeki resmi kurum ve kuruluşlar, kolluk kuvvetleri, mahkemeler ve icra müdürlükleri, ilişkili olduğumuz üçüncü taraf gerçek ve tüzel kişiler, hizmet sağlayıcı firmalar ve yetkilileri, iş ortakları olmak üzere Şirketimizin pay sahipleri ve iştiraklerimiz, tedarikçiler ve destek hizmeti sağlayıcılar ile paylaşılabilecektir.


5.KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMLERİ VE HUKUKİ SEBEPLERİ

Kamil Türk Hırdavat, kişisel verilerinizi Şirketimizle iş ilişkinizin kurulması esnasında ve söz konusu ilişkinin devamı süresince sizlerden, üçüncü kişilerden ve yasal mercilerden olmak kaydıyla internet, telefon, e-posta aracılığıyla ve fiziki, yazılı, sözlü ve elektronik mecralardan yukarıda yer verilen amaç ve hizmetlerin ilgili Kanun’un 5, 6 ve 8. madde hükümlerinde öngörülen çerçevede verilebilmesi amacı ile toplanmaktadır.


6.KİŞİSEL VERİSİ İŞLENEN İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARI

Kanun’un 11. maddesi hükümleri uyarınca kişisel verilerinize ilişki olarak aşağıdaki haklarınız bulunmaktadır;

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi halinde bu işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.


7.HAK VE TALEPLERİNİZ İÇİN BİZİMLE İLETİŞİME GEÇMEK İSTERSENİZ;

İlgili kanun ve sair mevzuat dâhilinde öngörülen yasal haklarınız uyarınca taleplerinizi dilekçe ile yukarıda yer verilen adresimize bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla ulaştırabilirsiniz. Bunun yanında, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkına Tebliğ’in 5. maddesi uyarıca kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da Şirketimize daha önce bildirdiğiniz ve sistemlerimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle bilgi@kamilturk.com.tr mail adresine iletebilirsiniz.

Bu kapsamda yapılacak olan başvurular tarafımızdan yapılacak kimlik doğrulamasını takiben kabul edilecek olup, talepleriniz, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 gün içinde sonuçlandırılacaktır.

Başvurunuza cevap verme işleminin Kamil Türk Hırdavat’a ayrıca bir maliyeti olması halinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.


Başvuru Formuna www.kamilturk.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz.